Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for Etikettbutikken – Ellco Etiketts butikk på nett. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er til enhver tid gjeldende for respektive parter og betingelsene vil ikke komme i konflikt med gjeldende lov, eller gi et dårligere tilbud.

1 Tilbud og avtale

1.1 Bindende avtale anses inngått når Ellco Etikett har avgitt ordrebekreftelse på grunnlag av nettbestillingen.

2 Pris

2.1 Prisen oppgis alltid inkl. merverdiavgift ved totalpris, men merverdiavgift oppgis også separat i den virtuelle kassen, før gjennomført betaling. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden dokumentere dette overfor Ellco Etikett ved bestillingen.

2.2 Fraktkostnader inngår ikke i prisen, men fremkommer som en egen kostnad. Priser for postgang og ekspresslevering er avhengig av hvordan kunden ønsker produktene levert.

2.3 Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valuta-regulering for kursdifferanser på mer enn +/- to prosent beregnet fra tilbudets dato til betaling skjer.

2.4 Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av

  • at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
  • at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres Ellco Etikett senere enn avtalt
  • at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
  • at det ikke påløper meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

2.5 Når originalmateriellet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter de tekniske spesifikasjonene som er avtalt mellom partene.

Når pris er gitt med utgangspunkt i komplett høyoppløst dokument, forutsettes det at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil i dokumentet blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.

2.6 Omfattende arbeider i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeider utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.

3 Opphavsrett

3.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.

3.2 Dersom Ellco Etikett i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholdes opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

3.3 Opphavspersonen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. Dette gjelder både på selve originalverket og på verk som mangfoldiggjøres.

4 Leveringen

4.1 Dersom avtalt leveringstid ikke overholdes foreligger det forsinkelse.

4.2 Med mindre annet uttrykkelig avtales er alle leveringer Incoterms Ex Works for næringskjøp. For forbrukere henviser vi til forbrukerkjøpsloven §7

4.3 På grunn av effektivisering i produksjonsplanlegging kan vi ikke garantere at hele ordre trykkes samtidig. Dersom kunden har bestilt flere produkter kan disse trykkes på ulike tidspunkt og det vil være mulig at kunden får flere sendinger. Vi tar derfor et frakttillegg per produkt som bestilles.

4.4 Ellco Etikett skal uten ugrunnet opphold underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse av leveringen. Dette gjelder både forsinkelse som skyldes tekniske problemer og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet ble igangsatt.

4.5 Ellco Etikett oppbevarer ikke originaler for etiketter bestilt via Etikettbutikken eller via våre samarbeidspartneres nettbutikker.

5 Avvikende opplag

5.1 Ellco forplikter seg til å levere det bestilte opplag. Et avvik på inntil pluss/minus ti prosent må imidlertid aksepteres med mindre kunden skriftlig har presisert at nøyaktig bestilte kvantum må leveres.

5.2 Overopplag utover begrensningen i forrige punkt kan leveres og faktureres etter nærmere avtale.

6 Feil

6.1 Leveransen lider av en feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag fraviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.

6.2 Som feil anses ikke:

  • originalfiler med dårlig trykkvalitet. Fil trykkes som den er.
  • feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur eller prøvetrykk
  • mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, pdf-korrektur eller prøvetrykk
  • mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner
  • feil eller mangler som kan tilbakeføres til materiale som kunden selv har anskaffet

6.3 Ellco har rett og plikt til å avhjelpe en feil såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

7 Reklamasjon

7.1 Eventuell reklamasjon for næringskjøp må fremsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager etter at feilen er oppdaget. Forbrukere henvises til forbrukerkjøpsloven §27.

8 Betalingen

8.1 Betalingen skal skje innen 14 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt.

8.2 Det påløper renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

8.3 På Ellco Etiketts anmodning er kunden til enhver tid pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, bærer Ellco Etikett utgiftene med bankgarantien.

8.4 Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 30 dager, har Ellco Etikett rett til en A-konto betaling.

8.5 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Ellco Etikett berettiget til delvis fakturering.

8.6 Til sikkerhet for riktig betaling har Ellco Etikett tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i Ellco Etiketts besittelse.

9 Force majeure

9.1 En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.

9.2 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.

9.3 Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med en måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

10 Konsekvenser ved avtalebrudd fra Ellco Etiketts side

10.1 Heving og erstatning
Dersom Ellco Etikett er skyld i at leveringstiden blir vesentlig oversittet, kan kunden kreve erstatning etter alminnelige avtalerettslige prinsipper, eventuelt heve kjøpet.

Dersom det rettidig reklameres over en feil som er av en slik art at det leverte produktet ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp etter punkt 6.3 ikke lar seg gjøre, kan kunden heve kjøpet.
En eventuell erstatning er begrenset oppad til avtalt pris for den aktuelle ordren, ekskl. mva. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.
Ved heving gis ingen erstatning.

11 Eiendomsrett

11.1 Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres ikke til kunden med mindre annet er avtalt. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt.

11.2 Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av Ellco Etikett, er Ellco Etiketts eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.

11.3 Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av Ellco Etikett i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.

11.4 Ellco Etikett oppbevarer ingen reproduksjons- og trykkmedia for bestillinger gjort via Etikettbutikken eller via våre samarbeidspartneres nettbutikker. Ytterligere oppbevaring skjer etter avtale med kunden og på hans bekostning.

12 Underleverandører

Ellco Etikett har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføres hos underleverandør.

13 Konfidensialitet

13.1 Ellco Etikett er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

14 Konflikter

14.1 Enhver uenighet om leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene mellom partene ikke gir noen løsning, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kap. 32.